DÆKNINGSOVERSIGT

- Kort gennemgang af dækningerne

 

DÆKNINGSOVERSIGT

(Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring, Årsafbestillingsforsikring)

1. Akut sygdom
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nød­ vendige udgifter til behandling af autoriseret læge, ophold på hospital, lægeordineret medicin, ambulancetransport, sygetransport.

2. Hjemtransport
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af paragraf 1. "Sygdom" dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til forsikredes hjemtransport til Danmark, hjemtransport af medrejsende børn under 18 år, hjem­ transport ved dødsfald, indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling.

3. Sygeledsagelse
I tilfælde hvor forsikrede rammes af akut sygdom, afgår ved døden eller skal hjemtransporteres kan to medrejsende samt forsikredes egne medrejsende børn under 18 år få dækket ekstraudgifter til hotelophold, forplejning, transport.

4. Tilkaldelse
Forsikringen dækker tilkaldelse af to personer, der op­holder sig i Danmark, såfremt forsikrede rammes af akut sygdom, og dette af SOS Internationals læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn.

5. Akut tandbehandling
Forsikringen dækker uopsættelig akut tandbehandling på destinationen.

6. Forsikring af bagage og ejendele
Forsikringen dækker skader på eller tab af din bagage ved en pludselig og uforudset udefra kommende hændelse. Hvis beskadigede ejendele kan repareres, betales der erstatning for reparationsomkostningerne.

7. Bagageforsinkelse
Forsikringen dækker dokumenterede udgifter til nød­ vendige erstatningskøb, hvis indskrevet bagage er forsinket mere end 6 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark.

8. Forsinket fremmøde
Forsikringen dækker dokumenterede ekstraudgifter for forsikrede til at indhente den fastlagte rejserute, hvis forsik­ rede, uforskyldt og uforudseeligt møder efter det tidspunkt, som er fastlagt til ud­ eller hjemrejsen.

9. Rejsedokumenter
Forsikringen dækker udgifter på rejsemålet til genan­skaffelse af billetter, pas og kreditkort, såfremt disse bliver stjålet eller beskadiget.

10. Privatansvarsforsikring
Hvis du i din egenskab af privatperson ved uagtsomhed for­ årsager en person­ eller tingskade kan du få refunderet den skadeserstatning du bliver dømt til at betale for person­ skader og/eller skader på andres ejendom.

11. Retshjælp i udlandet
Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige omkostnin­ger til retssager i udlandet i forbindelse med tvister eller kriminalsager, som du som privatperson og rejsende bliver involveret i under forsikringsperioden.
En forudsætning for at få udbetalt fuld erstatning er at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udpegede repræsentant mulighed for at godkende dit valg af juridisk bistand.

12. Hjemkaldelse
Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter for forsikrede og en medrejsende, hvis forsikrede hjemkaldes til Danmark på grund af dødsfald eller akut alvorlig sygdom blandt forsikredes familiemedlemmer i Danmark, brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed.

13. Tabte rejsedage
Forsikringen kan give erstatning for tabte feriedage såfremt forsikrede efter rejsens start bliver akut syg og derved hospitalsindlægges, ordineres sengeleje af behandlende læge, hjemtransporteres eller ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål. Forsikringen kan også give erstatning ved hjemkaldelse.

14. Fysioterapi
Forsikringen kan give erstatning for lægeordinerede behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling i forbindelse med akut sygdom/til­ skadekomst.

15. Krisehjælp
Forsikringen giver ret til kriseterapi på stedet til forsikre­de som under rejse kommer ud for en akut psykisk krise som følge af røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud.

16. Evakuering
Under forudsætning af at det danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering dækker forsikringen udgifter til evaku­ ering og tab eller beskadigelse af bagage, som forsikrede må efterlade i forbindelse med en evakuering.

17. Selvrisikodækning
Rammes forsikrede af en skade omfattet af forsikredes familie­, årsrejse­ eller motorkøretøjets kaskoforsikring dækker forsikringen den selvrisiko der gælder under disse forsikringer op til maksimalbeløbet. Såfremt den aktuelle skade er mindre end selvrisikoen, dækker forsikringen den forsikredes faktiske udgifter.

18. Afbestillingsdækning/Årsafbestillingsforsikring

Forsikringen dækker de ej refunderbare udgifter, hvis forsikringstageren, før rejsen er påbegyndt, bliver tvunget til at afbestille rejsen fordi Forsikringstageren, en medrejsende eller en nær pårørende rammes af akut alvorlig sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, en alvorlig hændelse (fx brand i eget hjem), eller ved opsigelse på grund af nedskæringer.

Se forsikringsbetingelserne her

Det siger kunderne

Nyttig Info

Danskerlisten

Når du rejser til udlandet, anbefaler vi at du tilmelder dig "Dansker-listen"

Denne administreres af Udenrigsministeriet, og det tage kun et par minutter at registrere sig.

Du vil så modtage opdateringer, såfremt der sker ændringer i forholdende i det land du befinder dig.

Se mere her: "Danskerlisten"